§ 1 Cele Konkursu:

Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do powstania rewersu sztandaru szkolnego.
Konkurs ma również na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.

§ 2 Organizator Konkursu:
Organizator i pomysłodawca Konkursu: Rada Rodziców
Partner: Szkoła Podstawowa w Chylicach im. ks. Jana Twardowskiego

§ 3 Założenia organizacyjne:
Konkurs skierowany jest do uczniów SP w Chylicach im. ks. Jana Twardowskiego (klasy 1-8) oraz pracowników szkoły.
Projekt powinien uwzględniać:
• rewers – (lewa strona) sztandaru ma zawierać pełną nazwę szkoły:
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach - oraz obraz graficzny związany z nadanym imieniem ( symbol, postać, itp.).

Prace mają być wykonane w dowolnej technice plastycznej płaskiej na formacie nie mniejszym niż A3.
Każdy z uczniów może przekazać jedną pracę opisaną na odwrocie wg powyższego wzoru:
1. Imię, nazwisko
2. Wiek
3. Klasa
4. Tytuł pracy

Zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich w celach Konkursu.
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. Zm).
Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

§ 4 Ocena prac konkursowych:
Prace należy składać w u nauczycieli plastyki do 09.03.2020 r.:
O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora Konkursu.
Jury pod uwagę weźmie: umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę Komisji Konkursowej.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Osoba do kontaktu: Aneta Halibożek-Malecka

§ 5 Ogłoszenie wyników Konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2020 r.:
Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w trakcie Dnia Patrona.

§ 6 Nagrody:
Organizator przyzna jedną nagrodę główną - 1 miejsce oraz 2 i 3 miejsce.
Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
Zwycięski projekt może nie być wykorzystany do wykonania rewersu sztandaru.
Sponsorem nagród w konkursie jest Rada Rodziców przy SP w Chylicach.
*wymagana zgoda rodzica / opiekuna prawnego

Każdy człowiek posługuje się symbolami. W naszej kulturze symbole są pewnymi znakami umownymi, które mogą mieć różne znaczenia. Za symbol najważniejszych wartości, tradycji, wierności, honoru
i męstwa uznawany jest sztandar. Stanowi on znak państwa, jednostki wojskowej, organizacji, kościoła lub szkoły. W szkole oddajemy mu cześć podczas najważniejszych wydarzeń: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, święto Patrona, uroczystości patriotyczno-religijne, święta narodowe oraz inne uroczyste apele. Niezwykłe wyróżnienie, zaszczyt i przywilej spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego.
Składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat ma różne wzory na obu stronach, przeważnie obszyty jest frędzlą i przymocowany do drzewca skórzanym rękawem i ozdobnymi gwoździami.
Awers i rewers (łac.) to dwie strony zdobionego przedmiotu płaskiego – sztandaru.
Ważniejszą stroną jest awers, natomiast rewers zawiera treści uzupełniające lub też jest po prostu "plecami" danego przedmiotu. W znaczeniu bardziej ogólnym awers to strona przednia czegoś, zwana też w tym znaczeniu stroną "prawą", a rewers to strona tylna zwana też "lewą".
Najczęstszym elementem budującym rewers jest logo lub postać patrona. Drugą stronę stanowi Orzeł Biały z okalającymi go napisami.

Zgoda