Konkurs polega na zaprojektowaniu neonu, który stałby się wizytówka Chylic. Instalacja ma witać wjeżdżających do miejscowości od strony Piaseczna i Siedlisk. Miejsce usytuowania - rondo. Zwycięski projekt może stać się wzorcem lub inspiracją do wykonania neonu.

§ 1 Cele Konkursu:
 Stworzenie autorskiego projektu neonu,
 Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
 Rozwijanie wyobraźni,
 Uwrażliwienie na piękno otoczenia,
 Wspólne tworzenie przestrzeni publicznej.

§ 2 Organizator Konkursu:
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Chylicach im. ks. Jana Twardowskiego
Partner i pomysłodawca: Sołtys Chylic – p. Wojciech Mika

§ 3 Założenia organizacyjne:
Konkurs skierowany jest do uczniów SP w Chylicach im. ks. Jana Twardowskiego (klasy 1-8)
Prace mają być wykonane w dowolnej technice plastycznej płaskiej na formacie nie mniejszym niż A3.
Każdy z uczniów może przekazać jedną pracę.
Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
1. Imię, nazwisko
2. Wiek
3. Klasa
4. Tytuł pracy
Zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich w celach Konkursu.
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

§ 4 Ocena prac konkursowych:
Prace należy składać u nauczycieli plastyki do 08.04.2020 r.:
O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora Konkursu.
Jury pod uwagę weźmie: umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę Komisji Konkursowej.
Osoba do kontaktu: Aneta Halibożek-Malecka

§ 5 Ogłoszenie wyników Konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.05.2020 r.:
Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w trakcie Dnia Patrona.

§ 6 Nagrody:
Organizator przyzna jedną nagrodę główną - 1 miejsce.
Zwycięski projekt neonu może być wykorzystany (w całości lub części) do wykonania i umieszczenia neonu na rondzie w Chylicach.
Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
Sponsorem nagród w konkursie jest Sołtys i Rada Sołecka Chylic.

*wymagana zgoda rodzica / opiekuna prawnego

Zgoda