Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach na rok szkolny 2020/2021

I. Wymagane dokumenty

Zgłoszenie dziecka do placówki odbywa się poprzez rejestrację w systemie elektronicznym, na stronie internetowej Portalu Oświatowego Piaseczno, która będzie uruchomiona od 24 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r.
Po dokonaniu rejestracji elektronicznej należy wydrukować wniosek/zgłoszenie i wraz z załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

II. Dokumenty wymagane po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych (15 kwietnia 2020 r.) rodzice/opiekunowie są zobowiązani potwierdzić wolę zapisu dziecka do naszej szkoły poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (druk dostępny w sekretariacie) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 r.

III. Dokumenty wymagane po ogłoszeniu listy przyjętych kandydatów (5 maja 2020 r.):

1. Bilans sześciolatka.
2. Ewentualne wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych - opinie/orzeczenia.
3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy dzieci sześcioletnich, urodzonych  w 2014 r., które nie korzystały z wychowania przedszkolnego).

IV. Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

1. W pierwszej kolejności będą przyjęte dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2. Obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej obejmuje dzieci urodzone w 2013 roku.
3. Natomiast rodzice dzieci urodzonych w 2014 roku mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole.


Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z zasadami rekrutacji 2020/2021 na stronie internetowej Portalu Oświatowego Piaseczna
link: http://oswiata.piaseczno.eu