I. Wymagane dokumenty.

Zgłoszenie dziecka do placówki odbywa się poprzez rejestrację w systemie elektronicznym, na stronie internetowej Portalu Oświatowego Piaseczno, która będzie uruchomiona od 22 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r.

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej należy wydrukować wniosek/zgłoszenie i wraz z załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

II. Dokumenty wymagane po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych (8 kwietnia 2021 r.) rodzice/opiekunowie są zobowiązani potwierdzić wolę zapisu dziecka do naszej szkoły poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie do 20 kwietnia 2021 r.

III. Dokumenty wymagane po ogłoszeniu listy przyjętych kandydatów (29 kwietnia 2021 r.):

1. Bilans sześciolatka.

2. Ewentualne wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych - opinie/orzeczenia.

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy dzieci sześcioletnich, urodzonych w 2015 r., które nie korzystały z wychowania przedszkolnego).

IV. Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

1. W pierwszej kolejności będą przyjęte dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. Obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej obejmuje dzieci urodzone w 2014 roku.

3. Natomiast rodzice dzieci urodzonych w 2015 roku mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z zasadami rekrutacji 2021/2022 na stronie internetowej Portalu Oświatowego Piaseczna

link: http://oswiata.piaseczno.eu