REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIAGNIĘCIA SPORTOWE
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

Regulamin opracowano w oparciu o:
art.90g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami)

§ 1
Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za: 
1. wyniki w nauce, 
2. osiągnięcia sportowe.

§ 2
1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.
2. Jeżeli uczeń spełnia jednocześnie wymogi § 5 i § 6, otrzymuje dwa niezależne stypendia tj. za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

§ 3
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoja opinia dyrektorowi szkoły.
2. Wniosek powinien być złożony w sekretariacie szkoły najpóźniej dzień po zebraniu Rady Pedagogicznej zatwierdzającej śródroczne lub roczne wyniki nauczania (do godz. 12.00)

§4
1. Wyróżnienie uczniów, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe odbywa się:
a) w czasie apelu szkolnego ( I semestr )
b) podczas uroczystego zakończenie roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
c) umieszczenie wyników wyróżnionych uczniów na tablicach szkolnych.
2. Absolwenci Szkoły Podstawowej otrzymują stypendium w dniu zakończenia nauki.

§ 5
1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń SP kl. IV – VIII, który spełnia następujące wymagania:
a. osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
b. uzyskał średnią ocen ustaloną na dany rok szkolny,
c. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 6
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobra z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą
z zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne i spełnił jeden z warunków:
a. uzyskał minimum III miejsce w zawodach międzyszkolnych na szczeblu powiatowym (konkurencje indywidualne),
b. był członkiem zespołu, który zajął od I do V miejsca w zawodach międzyszkolnych na szczeblu międzypowiatowym lub wojewódzkim,
c. osiągnął indywidualne, drużynowe wysokie sukcesy (Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata) w dyscyplinach sportowych nie objętych w harmonogramie Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (żeglarstwo, jeździectwo konne, szachy).

§ 7
Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli:
1. pali papierosy (także elektryczny),
2. spożywa alkohol i inne substancje psychoaktywne,
3. otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.

§ 8
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

§ 9
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo w semestrze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił warunki określone w § 5 lub w § 6.

§ 10
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 11
Wysokość stypendium w danym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Komisją Stypendialną i Samorządem Uczniowskim, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.

§ 12
1. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe powołuje się komisję stypendialną w składzie:
Przewodniczący: Dyrektor szkoły,
Członkowie: pedagog szkolny, opiekun Samorządu Szkolnego i przedstawiciel rady pedagogicznej.
2. Komisja stypendialna posiada wzór wniosku stypendialnego.

§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.